Knowledge Base

Information about vpsFree.org, manuals and FAQs

User Tools

Site Tools


novnc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

novnc [2016/09/09 19:56] (current)
rmarko vytvořeno
Line 1: Line 1:
 +====== SuperMicro iKVM bez java appletu ======
  
 +Upstream support: https://​github.com/​kanaka/​noVNC/​issues/​385
 +
 +===== Setup =====
 +
 +bmc-support (iKVM) je momentálne dostupný vo forku noVNC.
 +
 +<code shell>
 +git clone https://​github.com/​kelleyk/​noVNC.git
 +cd noVNC
 +git checkout bmc-support
 +./​utils/​launch.sh --vnc <IPMI ADDRESS>:​5900
 +</​code>​
 +
 +noVNC následne spustí vlastný web server (potrebné otvoriť URL z terminálu),​ po zadaní prístupových údajov v tvare USER:PASS do poľa //​Password//​ sa spustí VNC forwarding. V nastaveniach je možné zvýšit kvalitu obrazu.
novnc.txt · Last modified: 2016/09/09 19:56 by rmarko